Frank Kerckhaert draagt voorzitterschap over aan Bert Otten

Tijdens de bestuursvergadering van 13 januari 2022 is Bert Otten benoemd als nieuwe voorzitter van De Slinger. Frank Kerckhaert heeft vanwege het bereiken van de statutair maximale zittingstermijn van negen jaar afscheid genomen. De Slinger zit in zijn ziel, maar hij draagt met vertrouwen in zijn opvolger en de organisatie het stokje over. De redactie bevroeg beide heren in een dubbelinterview.
 

Bert Otten, sr. adviseur bij Radaradvies en voormalig wethouder Sociale Zaken, is vanaf het begin betrokken geweest bij De Slinger. Frank Kerckhaert: ‘We zaten samen in het college van 2002 tot 2010 en Bert was destijds het politieke gezicht van een aantal sociale initiatieven in Hengelo. Hij was een van de grootste fans van de Slingerbeurs!’ Otten lacht instemmend en vertelt: ‘Wat ik zo mooi vind aan De Slinger is de ontmoeting tussen mensen, op de beursvloer tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties, maar ook intern; het Slingerbestuur en de vrijwilligers zijn nauw met elkaar verbonden en dat is belangrijk.’ Otten is onder de indruk van de energie en betrokkenheid van het team vrijwilligers en voelde zich vereerd toen hij gevraagd werd door het bestuur. Hij en Kerckhaert, die op de achtergrond zal blijven adviseren, hebben onlangs een overdrachtsgesprek gevoerd. Momenteel verdiept Otten zich in de organisatie en maakt kennis met alle betrokkenen.
 

Frisse wind
Wat Kerckhaert betreft voelt het goed om zijn voorzitterschap af te sluiten: ‘Ik heb nu meer tijd voor andere zaken. Vorig jaar ben ik bijvoorbeeld begonnen met een moestuin, ik ga collecte lopen voor Amnesty International en kan nu op vaste tijden gaan sporten.’  Ook voor De Slinger is wisseling van de wacht positief: ‘Na negen jaar is het tijd voor nieuwe ideeën en accenten, ook omdat de veranderingen in de samenleving elkaar steeds sneller opvolgen. Dat vraagt om een frisse wind’, vertelt hij. Otten beaamt dat: ‘Ik stap in een fantastische organisatie waar goed beleid is gevoerd, maar ik zie ook een aantal uitdagingen.’ Daarmee doelt hij onder andere op de noodzaak om in een tijd waarin online contact steeds meer de norm is, het gevoel van verbinding en betrokkenheid te waarborgen. Daarnaast vindt hij het belangrijk om het noaberschap, dat de Hengelo-ers eigen is, een nieuwe invulling te geven. ‘Het opbouwen en versterken van de relatie met jongeren en mensen met een andere culturele achtergrond is daarbij belangrijk’, stelt hij. Bij het ROC lopen al contacten waar Otten blij mee is. Tot slot wijst hij op het respectabele aantal bedrijven dat al betrokken is bij De Slinger, maar stelt dat het mooi zou zijn nog meer ondernemingen aan te trekken. Kerckhaert becijfert dat hier inderdaad nog een aardige slag te maken is en zegt: ‘De vraag is hoe je al die grote en kleinere ondernemingen bereikt. Maar als je ondernemers op de man af vraagt of ze mee willen doen zegt 50% van hen enthousiast ‘ja’, en dat is positief.’
 

Verbinding bieden

Otten is zeer enthousiast over de podcast Eenzaamheid die De Slinger georganiseerd heeft in samenwerking met 1Twente en over de bedrijven die hieraan een bijdrage hebben geleverd. De podcast behandelde in drie delen de vereenzaming die - mede veroorzaakt door corona - binnen bedrijven speelt. Otten: ‘We zijn uiteraard geen psychische zorgverlener, maar het is mooi dat je zo op een laagdrempelige manier gesprekken aan kan zwengelen over maatschappelijke vraagstukken. We moeten geen thema’s gaan bedenken, maar vraaggericht werken. Dat betekent dat je je oor te luisteren moet leggen bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties en vervolgens faciliteiten moet verbinden. De functie van De Slinger is het bieden van verbinding.’

Dat verbinding bij Otten voorop staat blijkt ook uit andere activiteiten buiten zijn werk om. In zijn vrije tijd beweegt hij zich in de haarvaten van de Hengelose samenleving. Hij is actief voor een aantal andere maatschappelijke organisaties, fietst graag en maakt en luistert muziek. ‘s Zomers geniet hij van het Tuindorpbad, niet alleen om baantjes te trekken, maar ook omdat het een plek is waar allerlei mensen samenkomen.  
 

Herinneringen

Op de vraag naar herinneringen die hij uit zijn bestuursperiode mee wil nemen roemt Kerckhaert allereerst het team van vrijwilligers: ‘Dat team van ons is geweldig! Toen we tien jaar bestonden ging het idee rond om een Glossy te maken. We vroegen ons af of dat nog wel van deze tijd was. Maar de vrijwilligers hebben het opgepakt en het is een prachtig product geworden dat goed laat zien wat we bereikt hebben.’ Daarnaast kijkt Kerckhaert met heel veel plezier terug op de Slingerbeurzen en de grote aantallen matches die ook door het jaar heen gemaakt worden. Ook afgezet tegen andere soortgelijke initiatieven in Nederland doet Hengelo het goed. Verder memoriserend noemt hij de poging die ooit gedaan is samen te werken met soortgelijke organisaties in gemeenten als Borne, Enschede, Hof van Twente en Almelo. ‘Het was leuk om kennis te maken en van elkaar te horen hoe je zaken aan kunt pakken, maar uiteindelijk is het zo dat je dit soort activiteiten niet bovenlokaal kunt organiseren. Eventueel kunnen grotere bedrijven iets doen voor Twente als geheel, zoals een sponsorschap voor alle Twentse organisaties, maar ons Slingerwerk moet lokaal georganiseerd blijven, anders is het gevoel van Hengelo weg.’
 

Het gaat om ontmoetingen
Het is duidelijk dat de heren op één lijn zitten. Otten: ‘Helemaal eens. Lokale verbondenheid heeft prioriteit. De maatschappelijke oriëntatie van de bedrijven in Hengelo is een mooie voedingsbodem voor De Slinger. En het is goed ons te realiseren dat De Slinger een voor-en-door-aanpak hanteert. Wat we doen komt ook weer terug bij de vrijwilligers en het Slingerbestuur, dat bestaat uit Hengelo-ers en uit vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven in onze stad. Je moet ook niet te veel willen professionaliseren, want dat doet afbreuk aan de betrokkenheid. Uiteindelijk gaat het om ontmoetingen tussen mensen onderling, elkaar kennen, de wil om samen te werken aan goede doelen in de gemeenschap, samen een community te maken. En die wil is er!’

 

Mariska van Doorn | Schrijvenderwijs

Lees meer